خدمات کوتاه مدت و بلند مدت نرم افزاری

شامل پشتیبانی از وب سایت ها و نرم افزارهای تولیدی و نگهداری و حفاظت داده ها